Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Acord d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l’oficina d’habitatge.

3. Acord d’adjudicació del servei de teleassistència.

4. Torn obert de paraules.