Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Acord d’aprovació de l’annex al conveni per la prestació del servei de recollida PaP
  3. Precs i preguntes