Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.  Aprovació de l’acta de la sessió del 3 de febrer de 2017

2.  Presa de possessió del càrrec de conseller del Sr. Joan Marc Alvarez Solà i del càrrec de consellera de la Sra. Anna Griñó Ortiz

3.  Informe del nous membres de les comissions informatives

4.  Donar compte i ratificació de decrets de presidència

5.  Acord d’aprovació de l’annex al conveni per la prestació del servei de recollida PaP

6.  Acord d’aprovació/ rectificació plantilla orgànica i RLT 2017

7.  Acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació

8.  Acord d’aprovació bases per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu

9.  Acord d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l’oficina d’habitatge

10.Acord d’adjudicació del servei de teleassistencia

11.Acord d’aprovació de les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’intervenció

12.Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament a proveïdors

13.Acord d’aprovació del preu públic per la gestió dels voluminosos

14.Acord de suspensió del procediment de licitació del servei de transport escolar

15.Assumptes d’urgència

16.Precs i preguntes