Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

1. Acord de delegació de competències a favor del gerent del Consell Comarcal del Segrià

2. Acord d’aprovació inicial del pressupost comarcal, de les bases d’execució i de la plantilla orgànica per a l’exercici 2018.

3. Acord d’aprovació de inicial de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2018.

4. Acord d’aprovació de les Bases reguladores del Premi d’Artesania del Consell Comarcal del Segrià.