Convocatòria a la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1. Donar compte i ratificació del decret de presidència núm.118/2019

2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost número 5/2019; crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

3. Acord d'aprovació d'operació de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions necessàries per al servei de recollida de residus, modalitat illes.

4. Modificació núm.3 del contracte de servei de menjador escolar curs 2018/2019: alumnes amb necessitats especials.

5. Proposta de pròrroga del contracte del servei de transport escolar curs 2019/2020, expedient 30/2016.

6. Proposta d'acord d'interpretació núm. 1 del contracte mixt de serveis, subministrament i obres per a la recollida i transport de residus, a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema porta a porta.

7. Proposta d'adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.