Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de maig de 2018.
2.    Aprovació de la pròrroga del contracte de servei d’ajuda a domicili.
3.    Ratificació del Decret de Presidència núm. 295/2018 de sol·licitud del Contracte programa per als exercicis 2018 i 2019.
4.    Precs i Preguntes.