Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Donar compte i informe de ratificació de decrets de presidència

3. Donar compte de la modificació del Cartipàs comarcal: composició de Comissions Informatives i representació del Consell Comarcal en altres ens

4. Informe de l’aprovació dels comptes generals corresponents a l’exercici 2016

5. Informe de l’acord d’autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell

6. Donar compte de les mocions: suport a l’Ajuntament d’Aspa en relació a les mesures adoptades en la gestió de l’àrea privada de caça LL-10.398 i condemna de la violència i repressió efectuada per la policia el dia 1 d’octubre a Catalunya

7. Assumptes d’urgència

8. Precs i Preguntes