Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

1.    Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2017, de la sessió extraordinària d’11 de desembre de 2017 i de la sessió ordinària de 29 de gener de 2018
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3.    Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 5/2018
4.    Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament a proveïdors any 2017
5.    Informe sobre distribució del superàvit 2017
6.    Informe del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017
7.    Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019: composició de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia
8.    Proposta de creació de la Comissió de Seguiment de Menjador com a òrgan complementari.
9.    Aprovació del Conveni Genèric de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments d’Alcarràs, Gimenells i el Pla de la Font i la Granja d’Escarp, en matèria de senyalització de rutes BTT
10.  Informe de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2018
11.  Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de neteja de les dependències comarcals
12.  Assumptes d’urgència
13.  Precs i Preguntes