Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 2 de febrer de 2018
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3.    Donar compte de decrets de gerència
4.    Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 5/2018
5.    Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament a proveïdors any 2017
6.    Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017
7.    Acord sobre distribució del superàvit 2017
8.    Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019:  composició de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia
9.    Proposta de creació de la Comissió de Seguiment de Menjador com a òrgan complementari.
10.  Proposta de creació de la Comissió per la Igualtat d’Oportunitat del Consell Comarcal del Segrià i aprovació del seu reglament de funcionament
11.  Aprovació de l’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral Local per les persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consell Comarcal del Segrià
12.  Aprovació del Conveni Genèric de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments d’Alcarràs, Gimenells i el Pla de la Font i la Granja d’Escarp, en matèria de senyalització de rutes BTT
13.  Expedient de resolució de la concessió de la gestió del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Segrià: aprovació obertura peça separada relativa a la liquidació de la concessió i tràmit d’audiència.
14.  Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2018
15.  Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de neteja de les dependències comarcals
16.  Expedient 1/2018 de licitació del contracte de serveis de transport escolar: acceptació puntuació de les propostes, requeriment de documentació i delegació de l’acord d’adjudicació
17.  Moció de suport en la seva demanda de justícia de gènere a favor d’un treball digne i un salari just
18.  Assumptes d’urgència
19.  Precs i preguntes