Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2018.
2.    Presa de possessió de la nova consellera, senyora Montserrat Segon Bernadó.
3.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
4.    Donar compte de decrets de gerència.
5.    Aprovació de la pròrroga del contracte de servei d’ajuda a domicili.
6.    Exp. Núm. 30/2016, servei de transport escolar: Lot 16, extinció del contracte per manca d’alumnes.
7.    Exp. núm. 1/2018, licitació del servei de transport escolar: resolució al·legacions relatives al Lot 1, acceptació puntuació de les propostes, requeriment de documentació i delegació de l’acord d’adjudicació.
8.    Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 9/2018 de crèdit extraordinari i suplement de crèdits.
9.    Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
10.    Aprovació de les Bases reguladores del Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Segrià “Els valors del Segrià”.
11.    Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2018.
12.    Moció proposada pel Grup comarcal de la CUP sobre la situació dels temporers a les comarques de Ponent.
13.    Assumptes d’urgència: Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019: canvis composició de Comissions informatives.
14.    Precs i preguntes.