Legislació

Joventut

A continuació, podeu consultar la normativa principal que regula les activitats i els organismes que treballen amb la joventut. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Instal·lacions juvenils

LLEIS I DECRETS LLEI

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
Decret legislatiu 2/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/1985, de 28 de juny, que regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives 

DECRETS

Decret 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils
Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques

Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys 

Consells i comissions