Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Ordre del dia:

1.    Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (19 de març de 2019).
2.    Aprovació de designació de responsable dels contractes de recollida de residus sistema illes i sistema porta a porta.
3.    Acord d’aixecament objecció informe d’intervenció núm. 76/2019.
4.    Precs i preguntes