Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

1.    Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2.    Donar compte i ratificació del decret de presidència núm.118/2019
3.    Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost número 5/2019: crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
4.    Acord d'aprovació d'operació de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions necessàries per al servei de recollida de residus, modalitat illes.