El Ple del Consell Comarcal acorda aplicar interessos als ajuntaments que no paguin el deute contret amb l’entitat supramunicipal

Ple 8 d'octubre de 2013

La mesura, que en cap cas té afany recaptatori, cerca el compromís dels consistoris a valorar els serveis rebuts

En el darrer Ple del Consell Comarcal del Segrià de l’exercici 2013, un del punts tractats ha estat les tensions de tresoreria que causa l’incompliment d’alguns ajuntaments del pagament del deute pels serveis –concretament, recollida de residus, serveis socials d’atenció primària, serveis tècnics, serveis a la joventut i cànon de residus- que l’ens supramunicipal presta de manera continuada.

Per aquesta raó, s’ha acordat iniciar els tràmits per establir els mecanismes adients per cobrar als ajuntaments comissions o penalitzacions en cas d’impagament.

Tal com ha manifestat la consellera Bea Obis, i com es va proposar de manera unànime a l’anterior Consell d’Alcaldes, s’aplicaria durant el 1r mes un 10% d’interès sobre el deute pendent, un 20% durant el 2n mes i al tercer mes es deixaria de prestar el servei fins la liquidació del deute. En qualsevol cas, Obis ha manifestat que “la mesura no té afany recaptatori, ja que si es donés el cas, els interessos cobrats es destinarien al departament de serveis socials”. Es tracta, segons la consellera “que tothom valori els serveis prestats i que es ‘creguin’ el paper del Consell i que la seva funció és treballar pels municipis, per la qual cosa ha de poder cobrar amb puntualitat”.

Per la seva banda, el president Pau Cabré ha expressat que confia que abans d’aplicar aquesta mesura, a partir del 2014, tots el consistoris hagin satisfet el deute que tenen pendent amb el Consell.

També s’ha aprovat un acord de modificació de l’ordenança fiscal que regula el preu públic del servei de teleassistència. La modificació s’ha portat a terme per poder donar aquest servei a persones que estan en llista d’espera, modificant el barem per poder abraçar el màxim de sol•licitants. Aquest acord s’ha aprovat amb l’abstenció del grup del PSC.

Altres punts tractats han estat la pròrroga del Pla de Política de dones i del contracte de neteja de les dependències comarcals, així com l’aprovació de les bases de subvencions per transport de persones amb mobilitat reduïda per activitats d’integració social i el conveni amb el Consorci AOC per la millora de la prestació dels servis públics mitjançant la utilització de les TIC.