Tràmits per a proveïdors

Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries

 • El següent document s'ha de diligenciar i signar per l'oficina bancària corresponent donant fe que el titular del compte esmentat és el proveïdor. Una vegada emplenat s’ha de presentar al registre general del Consell Comarcal del Segrià.

Model domiciliació bancària

Model 106: Certificat corrent pagaments

 • El següent document s'ha de presentar amb cada factura, degudament emplenat i signat al registre general del Consell Comarcal del Segrià

Documentació a aportar contractistes

Servei de tramesa de factures electròniques

El Consell Comarcal del Segrià, amb la col·laboració del Consorci AOC, té implementat el procediment per admetre factures electròniques (E.FACT), mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any.

Avantatges

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i permeten prescindir del paper, amb un important estalvi de costos (d'impressió, transport, emmagatzematge...), contribuint a fer un món més sostenible. Aporten una major eficiència en la gestió, s'eviten errors per les entrades manuals.

Es redueix el temps de tramitació i en tot moment podreu conèixer quin és l'estat de tramitació de les vostres factures, si ja han estat enregistrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra tresoreria.

Requeriments tècnics

Les factures hauran d'estar confeccionades en el format estàndard facturae i signades electrònicament.

Format  i informació de les factures electròniques

Només es poden admetre factures confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les especificacions d'aquest format i informació sobre aquestes les podeu trobar a www.facturae.es i https://suport-efact-empreses.aoc.cat/hc/ca/articles/4415512588945-Com-f....

Alternatives per confeccionar les factures

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica (consulteu el vostre proveïdor).

Com a alternativa, disposeu de diverses opcions, com ara:

 • generant-les vosaltres mateixos, si teniu coneixements d'informàtica, utilitzant qualsevol editor que permeti obtenir fitxers xml, tot respectant els requisits del format facturae.
 • per mitjà del lloc web www.b2brouter.net .
 • amb el programa que podeu descarregar gratuïtament des del web www.facturae.es (Gestió de facturació electrònica).
 • una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, però que us permet generar una factura electrònica en format facturae, i que podeu trobar a www.hazteunafacturae.com.
 • diverses empreses privades i moltes entitats financeres presten serveis de facturació electrònica que us facilitaran l'emissió i tramesa de factures electròniques en format facturae.

Modalitats de tramesa de les factures electròniques

La tramesa de factures electròniques al Consell Comarcal del Segrià es pot fer per dues vies:

 • Mitjançant la bústia enviament de factures (https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=88 )
 • Mitjançant la connexió de la vostra plataforma d'emissió de factures electròniques al Hub del consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya). (www.aoc.cat )
 • El codi DIR3 del Consell Comarcal del Segrià és L06090016.

 

La tramesa de factures electròniques al Consorci de Residus del Segrià es pot fer per dues vies:

 • Mitjançant la bústia enviament de factures (https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1342 )
 • Mitjançant la connexió de la vostra plataforma d'emissió de factures electròniques al Hub del consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya). (www.aoc.cat )
 • El codi DIR3 del Consorci de Residus del Segrià és I00000553.