El Consell Comarcal del Segrià aprova la convocatòria per cobrir onze places de personal de serveis socials i adjudica el Servei d’Ajuda a Domicili

Hi ha donat llum verda per unanimitat durant un ple extraordinari celebrat per via telemàtica.

El Consell Comarcal del Segrià ha aprovat aquest dimecres, en sessió extraordinària del ple celebrada per via telemàtica, les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir 11 places de psicòlegs (2), treballador/a socials (3) i d’educador/a social (6). També s’ha aprovat l’adjudicació de la licitació del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) a la comarca del Segrià, que s’ha atorgat a l’empresa Accent Social.

Començant pels tres concursos per cobrir onze places de personal, aquests s’han convocat a proposta de l'Àrea de Règim Interior, Hisenda i Economia, atenent al fet que en l’oferta pública d’ocupació corresponent a 2018 es va preveure la cobertura d’aquestes places mitjançant el procediment de concurs oposició, per trobar-se vacants. Les tres convocatòries, que com ha quedat dit corresponen a dos places de psicòlegs, tres de treballador/a social i sis places d’educador/a social, han estat aprovades per unanimitat. A partir d’ara es fixarà el calendari del procés de selecció amb els representants sindicals. Amb aquestes places, el Consell Comarcal millorarà l’estabilitat de la plantilla de l’àrea de Serveis Socials.

També s’ha aprovat per unanimitat l’altre punt de l’ordre del dia, en què, a proposta de l'Àrea de Serveis Socials, Benestar Social i Família, s’ha donat llum verda a l’adjudicació de la licitació del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) a la comarca del Segrià.

En aquest cas, s’havien presentat al concurs dos empreses, una de les quals, Adesma Fundació Privada, va quedar exclosa en no quedar acreditada la solvència tècnica i no haver complert els dos requeriments efectuats per la mesa en aquest sentit. És per això que s’ha aprovat l’adjudicació a l’única empresa que ha presentat una oferta finament admesa, Accent Social SL, que serà l’adjudicatària en cas de presentar tota la documentació justificativa de conformitat. La contractació es farà per 37.000 hores de servei.

Durant l’any 2020, el Consell Comarcal del Segrià ha donat servei a 126 persones usuàries de SAD Dependència i 141 de SAD Social.