Descripció

Dintre de l'assistència i cooperació que correspon prestar als municipis de la comarca, el Consell ha de garantir, subsidiàriament, l'exercici de les funcions públiques necessàries reservades a FHCE i l'assessorament en aquelles qüestions de competència local referides a matèries pròpies de la secretaria-intervenció.