Projectes

  • Servei d'assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals (SAT):
    • Activitat pròpia de les funcions de secretaria-intervenció en places exemptes.
    • Activitat puntual mitjançant comissions circumstancials en situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça de Secretari/ària-interventor/a.
  • Servei de cooperació i d'assistència als municipis mitjançant l'assessorament o col·laboració en matèria juridicoadministrativa i economicofinancera que resta obert a les necessitats específiques del municipis usuaris (a més de les funcions de secretaria-intervenció, es resolen consultes i es redacta informes, modelatge i/o expedients, assistència a meses de contractació, tribunals de selecció, ...).