Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

Què és el PLATER?

La transició energètica de Catalunya, segons la PROENCAT 2050, busca la sobirania energètica a través de les energies renovables i la neutralitat climàtica. Catalunya haurà de desenvolupar projectes d'energies renovables, especialment parcs eòlics i plantes fotovoltaiques. 

Davant el repte que suposa integrar aquest gran volum de projectes, es pretén desenvolupar el Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) que és un pla estratègic per a ordenar el desplegament d'aquestes instal·lacions, especialment aquelles previstes en sòl agrícola, determinant zones disponibles per a les energies renovables i establir els criteris per a la seva delimitació. 

Aquest pla territorial sectorial, agilitzaria la tramitació dels projectes. Aquest instrument planificador analitzaria la compatibilitat de tot el territori català amb els diferents vectors, facilitant així la tramitació dels projectes que es vulguin desenvolupar en aquestes àrees compatibles seleccionades.

 

El PLATER només està per sota del Pla Territorial General de Catalunya, i en paral·lel als Plans Territorials Parcials (p.ex. Infraestructures, PEIN, etc) i Plans Directors Territorials. 

Està per sobre de les figures de planejament  urbanístic: Pla Director Urbanístic, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM – i diverses figures de planejament derivat.

Les determinacions del PLATER tenen caràcter vinculant per al planejament urbanístic. 

 

Consulta pública prèvia del PLATER

Des del passat 5 de maig i fins el 4 de juny hi ha obert el el procés participatiu iniciat per la Generalitat de Catalunya corresponent a la consulta pública prèvia a l’elaboració del PLATER amb l’objectiu de conèixer l'opinió del conjunt de la societat catalana respecte a l'elaboració i aplicació, així com obtenir informació i valoracions sobre aspectes que es considera que s'haurien de tenir en compte per a desenvolupar aquesta normativa.

La participació es vehicula a través del canal “Participa” (https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater) pensat i obert a tota la ciutadania i organitzacions, però especialment a les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori, respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució.

Què puc proposar?

Diferents criteris a tenir en compte per a les ubicacions dels projectes: zones aptes i no aptes, afectació de flora i fauna, espècies amenaçades, afectació a patrimoni cultural, espais agraris, espais protegits, connectivitat ecològica, riscos naturals, soterrament de les línies…

 

*Documents i enllaços d'interès:

Criteris per a la implantació i avaluació d'impacte ambiental de les energies renovables

Criteris ambientals per a projectes de plantes solars fotovoltaiques

 


Contacte:

Ginesta Jové

Tècnica de Transició Energètica

octe@segria.cat