Descripció

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en nombrosos textos internacionals, destacant la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 1979.

El principi d’igualtat està regulat àmpliament en la normativa europea, espanyola i catalana, a través de lleis com la “Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” o la “Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes”.

Malauradament, la igualtat real encara no és un fet. Les discriminacions que pateixen les dones en tots els àmbits, de forma directa o indirecta, requereixen de la participació de tothom per assolir una societat més igualitària i justa.

Les administracions publiques tenen un paper cabdal en el foment de la igualtat de dones i homes. Prevenir les conductes discriminatòries i posar en marxa polítiques actives per fer efectiu el principi d’igualtat ha de ser un dels eixos de treball de l’administració.

Les administracions locals, per la seva proximitat a la ciutadania, hi tenen aquí un paper principal.

Des del servei d’Igualtat del Consell Comarcal del Segrià es vol impulsar accions i mesures per garantir aquesta igualtat de dones i homes, i donar recolzament als 37 ajuntaments de la comarca en les seves propostes i actuacions.