Programa Treball i Formació entitats Locals- Anticipada 2023.

ORDRE: Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), (en davant, Ordre de bases), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, i per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ EMT/4162/2022, de 27 de desembre

OBJECTE: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503, modificada per l'Ordre EMT/68/2022, de 22 d'abril, DOGC núm.8653.

COL·LECTIU BENEFICIARI:

Línia PANP:

Poden participar les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació

Línia PRGC:

Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució.

Línia DONA:

Poden participar:

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), i en situació de violència masclista.

b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Línia MG52:

Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Línia TRANS*:

Poden participar persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.

Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). L'acreditació de la condició de persona trans* s'ha de fer mitjançant la presentació d'una Declaració Responsable de la persona participant.

En el procés de selecció de totes les línies, tenen caràcter preferent:

  • Les dones que siguin mares de famílies monoparentals.
  • Les persones de 45 anys o més.
  • Les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

 

NÚMERO DE CONTRACTES:

MG52 8
PANP 8
PRGC 4
DONA 5
TRANS 1