Ajuts individuals de menjador curs 2023 - 2024

Les dates de presentació de sol·licituds són del 18 de maig de 2023 al 2 de juny de 2023 ambdós inclosos.

Formulari de sol·licitud (obrir amb l'Adobe Acrobat Reader):

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per instància genèrica:

 • Amb certificat digital (La sol·licitud s'ha de signar digitalment pels dos progenitors i altres membres de la unitat familiar majors d'edat o signatura manual de tots els membres majors d'edat).
 • Sense certificat digital (La sol·licitud i resta de documentació s'ha d'adjuntar a l'apartat "Adjunteu documentació complementària?". La sol·licitud ha d'estar signada per tots els membres major d'edat)

Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

La presentació presencial es realitzarà directament als Centres escolars.

Consideracions a l'hora d’emplenar la sol·licitud:

 • Els sol·licitants de beca que cobrin la prestació d'ajut a l’habitatge de lloguer cal que aportin el certificat d’aquesta prestació de l’any 2022. Molt important per evitar la denegació de la beca.
 • Els sol·licitants divorciats amb custòdia compartida que vulguin disposar de l’opció de gaudir de la beca pels seus fills/es els dos progenitors, cal que facin la sol·licitud de forma conjunta els dos en una única sol·licitud. Si només la demana un dels dos progenitors i la beca és concedida, només serà pel sol·licitant per la setmana que convisqui amb els beneficiaris de la beca. Un cop comenci els curs escolar, s’haurà d’aportar a l’escola una planificació de la custòdia de tot el curs 2023/2024.
 • En aquests casos de custòdies compartides, en el cas que posteriorment a la tramitació de l’ajut amb un sol progenitor l’altre progenitor també el vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració. Aquesta revisió pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor, i per tant denegar la sol·licitud de beca pels dos progenitors.
 • En les sol·licituds amb progenitors separats/divorciats ja sigui amb custòdia compartida o no, cal que s’emplenin correctament totes les caselles i és molt important especificar la quantitat de pensió d’aliments cobrada a favor dels infants durant l’any 2022 (si no marquen totes les caselles tindran requeriment):
  • CONVENI SEPARACIÓ/DIVORCI: SI/NO.
  • CUSTÒDIA COMPARTIDA: SI/NO.
  • PENSIÓ D’ALIMENTS COBRADA A L’ANY 2022: QUANTITAT COBRADA DURANT TOT L’ANY 2022. SI NO ÉS COBRA PENSIÓ D’ALIMENTS POSAR 0.
 • En cas de famílies que tinguin fills en diferents escoles, han de fer una única sol·licitud per tots els fills, especificant l’escola de cadascun d’ells.
 • Els alumnes que realitzin educació compartida en dues escoles, cal posar les dues escoles a la sol·licitud.
 • En cas de famílies que cap dels dos progenitors disposa de DNI/NIE i sol acrediten PASSAPORT, s’ha d’adjuntar informe social de caràcter econòmic on constin els ingressos obtinguts a l’any 2022 (informe emès per serveis socials). També serà necessari informe de serveis socials en el cas d'unitats familiars que, tot i disposant algun dels progenitors de NIE/DNI no han obtingut cap rendiment segons Renta 2022.
 • Si la documentació aportada en altres sol·licituds està vigent no cal tornar-la aportar de nou, sol marcar la creu en la sol·licitud. Si la documentació aportada en cursos anteriors està caducada, caldrà adjuntar-la.
 • Molt important signar la sol·licitud els majors de 18 anys.
 • En cas que la unitat familiar no ha sofert cap variació respecte de cursos anteriors, posar la creu en la casella corresponent (darrera la sol·licitud).

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte per correu electrònic: ensenyament@segria.cat.

Atenció presencial als municipis de la Comarca. Calendari. (S'ha de demanar cita prèvia. L'atenció serà per les famílies que tinguin dificultats en la tramitació de la sol·licitud)