Comissió informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 13 de desembre de 2019.
2.    Acord d’interpretació del contracte recollida selectiva illes: subministrament contenidors soterrats al municipi d’Almacelles.
3.    Assumptes d’urgència.
4.    Informes de presidència.
5.    Precs i preguntes.