Competències del Consell Comarcal

 • Cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments (d'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya). Més en concret:
  • Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
  • Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
  • Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
  • Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
  • Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.
  • Assistència i cooperació tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.
 • Les competències que li atribueixin les Lleis del Parlament (art. 25 b)
  • Informe de les llicències ambientals.
 • Les competències que li deleguin o encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la Diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d'ens locals (regulades pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). Normalment aquesta delegació es fa a través de convenis.
  • Oficina de Serveis a la Joventut (informació i suport al jovent sobre possibilitats acadèmiques i sortides professionals, accés a habitatge i feina, participació en la vida social, organització de les vacances, tramitació de subvencions, etc.).
  • Gestió del Transport a l'Escola i Menjador Escolar.
  • Assistència tècnica (informes urbanístics, redacció de projectes i memòries valorades, direccions d'obra, expedients de rehabilitació, Gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat -subvenció d'obres municipals-).
  • Assessorament Jurídic i Econòmic als Ajuntaments (S.A.T.)
  • Servei de recollida i tractament de residus municipals (Medi Ambient)
  • Servei de recollida selectiva (paper, vidre, cartró, envasos)
  • Serveis Socials d'Atenció Primària (ajut a domicili, tele-assistència, ajuts d'urgència, serveis alternatius d'estada limitada, serveis alternatius a centres oberts, equips d'atenció a la infància i l'adolescència, serveis alternatius d'estada limitada de menjador, aliments per la solidaritat, programa específic d'atenció als temporers, servei de transport adaptat)
  • Promoció Comarcal i Turística (recolzament a l'emprenedor, borsa de treball, suport als ajuntaments de la Comarca, noves tecnologies, turisme, ajuts i subvencions, gestió de projectes europeus d'abast comarcal, etc.).
  • Programa de Violència Domèstica.
  • Campanyes de sensibilització ambiental.

El PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL SEGRIÀ és el programa d'actuació que recull els serveis, activitats i obres que ha de dur a terme el Consell Comarcal, la manera en què es portaran a terme i els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes. Igualment hi consta la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.