AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de 4 de febrer de 2020.   
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència.
4.    Donar compte del Decret de Presidència núm. 193/2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost comarcal exercici 2019.
5.    Donar compte del Pla anual control financer exercici 2020.
6.    Donar compte de l’Informe anual del Consell Comarcal del Segrià relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.
7.    Assumptes d’urgència.
8.    Informes de presidència.
9.    Precs i preguntes.