Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de 4 de febrer de 2020.   
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència.
4.    Donar compte del Decret de Presidència núm. 193/2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost comarcal exercici 2019.
5.    Donar compte del Pla anual control financer exercici 2020.
6.    Donar compte de l’Informe anual del Consell Comarcal del Segrià relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.
7.    Assumptes d’urgència.
8.    Informes de presidència.
9.    Precs i preguntes.