Comissió informativa d'Ensenyament

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 4 de febrer de 2020.
2.    Informe dels ajuts individuals de menjador per desplaçament o per transport curs, gener-març de 2020, ajuts de transport alumnes comissió d’escolarització, abril-juny de 2020, ajuts de transport alumnes CEE Plançó, febrer-març de 2020 i ajuts de desplaçament, curs 2019/2020.
3.    Ratificació Decret de Presidència núm. 104/2020 de modificació del contracte de servei de transport escolar, curs 2019/2020, lot 31.
4.    Ratificació Decret de Presidència núm. 125/2020 de modificació del contracte de servei de menjador escolar, curs 2019/2020.
5.    Ratificació Decret de Presidència núm. 167/2020 de declaració de suspensió del contracte de menjador escolar.
6.    Ratificació Decret de Presidència núm. 168/2020 de declaració de suspensió del contracte de transport escolar.
7.    Resolució fi d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 14, Hispano Igualadina SL Vigo Barcelona SA UTE.
8.    Acord d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
9.    Acord d’imposició de sancions per infracció molt greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
10.    Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei menjador escolar, Alessa Catering SAU.
11.    Pròrroga de pròrroga del contracte del servei de transport escolar curs 2020/2021, expedient 30/2016, lots núm. 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24 i 25
12.    Acord de fi d’expedient de resolució del contracte de servei transport escolar, lots 19 i 20, Autocars Ravigo, SL.
13.    Acord de fi de l’expedient Revisió d’ofici expedient núm. 1/2018 de licitació del Servei de Transport Escolar, lot 1 i adjudicació del contracte.
14.    Ratificació Decret de Presidència núm. 238/2020 d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts de menjador per necessitats socio-econòmiques del curs escolar 2020/2021.
15.    Assumptes d’urgència.
16.    Informes de presidència.
17.    Precs i preguntes.