Comissió especial de comptes

Data: 
27/10/2020

Ordre del dia:

1. Constitució de la Comissió Especial de comptes.
2. Examen dels comptes generals de la corporació corresponents a l’exercici 2019, juntament amb els justificants i antecedents, i emissió del corresponent dictamen.

La documentació que integra l’expedient, resta a disposició dels membres de la Comissió a la intervenció del Consell Comarcal del Segrià. Cal tenir en compte el que estableix l’article 101 del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 58 de l’esmentada norma; l’article 127 del RD 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.