Consell de les Alcaldies

Data: 
23/03/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de les sessió de 21 de gener de 2021.
2. Diagnosi del Pla de reactivació econòmica COVID.
3. Presentació del projecte "Al Segrià iguals".
4. Informes de Presidència.
5. Assumptes d’urgència.
6. Precs i preguntes.