Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

Data: 
03/06/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 7 de febrer de 2020.
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència.
4.    Aprovació del Text definitiu del Conveni amb el Departament de Cultura per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Segrià i la comarca.
5.    Acord d’interpretació del contracte recollida selectiva illes: subministrament contenidors soterrats al municipi d’Almacelles.
6.    Ratificació del Decret de Presidència núm. 179/2020, de segona pròrroga del contracte del servei de teleassistència que presta l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida (ASPID).
7.    Donar compte del Decret de Presidència núm. 193/2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost comarcal exercici 2019.
8.    Donar compte del Pla anual control financer exercici 2020.
9.    Donar compte de l’Informe anual del Consell Comarcal del Segrià relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.
10.    Ratificació Decret de Presidència núm. 167/2020 de declaració de suspensió del contracte de menjador escolar.
11.    Ratificació Decret de Presidència núm. 168/2020 de declaració de suspensió del contracte de transport escolar.
12.    Resolució fi d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 14, Hispano Igualadina SL Vigo Barcelona SA UTE.
13.    Acord d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
14.    Acord d’imposició de sancions per infracció molt greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
15.    Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei menjador escolar, Alessa Catering SAU.
16.     Pròrroga de pròrroga del contracte del servei de transport escolar curs 2020/2021, expedient 30/2016, lots núm. 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24 i 25.
17.    Acord de fi d’expedient de resolució del contracte de servei transport escolar, lots 19 i 20, Autocars Ravigo, SL.
18.    Acord de fi de l’expedient Revisió d’ofici expedient núm. 1/2018 de licitació del Servei de Transport Escolar, lot 1 i adjudicació del contracte.
19.    Ratificació Decret de Presidència núm. 238/2020 d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts de menjador per necessitats socio-econòmiques del curs escolar 2020/2021.
20.    Declaració Institucional conjunta per a la especial consideració de les zones rurals respecte l’impost d’emissions de CO₂.
21.    Assumptes d’urgència.
22.    Informes de presidència.
23.    Precs i preguntes.