sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
26/06/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 de juny de 2020.
2. Expedient de licitació del contracte de concessió del servei de menjador escolar a la comarca
del Segrià, pels cursos 2020/2021, 2021/2022, prorrogable per dos cursos més. Aprovació
plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
3. Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei
menjador escolar, Alessa Catering SAU.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.