sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
01/07/2020

Ordre del dia:


1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 5 de juny de 2020.
2. Presa possessió nou conseller, senyor Lluís Miquel Pérez Martí
3. Expedient de licitació del contracte de concessió del servei de menjador escolar a la comarca del
Segrià, pels cursos 2020/2021, 2021/2022, prorrogable per dos cursos més. Aprovació plec de
clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
4. Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei menjador
escolar, Alessa Catering SAU.
5. Ratificació del Decret de Presidència núm. 274/2020, d’acceptació de la proposta de la Gerent de la
Regió Sanitària Lleida de cessió de l’ús de les instal·lacions de l’hotel Nastasi per al confinament de
temporers, persones sense llar i persones amb simptomatologia lleu covid19.
6. Informes de presidència.