sessió de constitució Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
27/07/2023

Ordre del dia:

1.Constitució de la Comissió informativa i nomenament de la Presidència.
2.Cartipàs Comarcal 2023-2027: donar compte dels decrets de presidència de designació: portaveus i portaveus adjunts, membres de les Comissions Informatives i membres de la Comissió Especial de Comptes i creació de les Comissions de Seguiment (exp. núm. 2658/2023).
3.Aprovació Oferta pública d’ocupació ordinària 2023 (exp. núm. 788/2023).
4.Aprovació bases i convocatòria del procediment selectiu per cobrir el lloc de treball de jurista de servei de suport als EBAS (exp. núm. 2697/2023).
5.Aprovació bases i convocatòria del procediment selectiu per cobrir el lloc de treball de Psicòleg/a SIAD (exp. núm. 2698/2023).
6.Aprovació bases i convocatòria del procés restringit de funcionarització de personal labora fix, de coordinador/a de Serveis Socials (exp. núm. 2699/2023).
7.Declaració de compatibilitat per activitat pública M.M.G. (exp. núm. 2652/2023).
8.Precs i preguntes.