sessió de constitució Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
27/07/2023

Ordre del dia:

1.Constitució de la Comissió informativa i nomenament de la Presidència.
2.Adjudicació del contracte de Servei d'ajuda a domicili (SAD) (exp. núm. 1608/2023).
3.Ratificació del decret de presidència núm. 100/2023 d’aprovació del conveni per a la gestió del banc de productes de suport (BPS) entre el Consell Comarcal del Segrià i ASPID, any 2023 (exp. núm. 1976/2023).
4.Aprovació del reglament del Banc de productes de suport del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 1976/2023).
5.Precs i preguntes.