sessió de constitució Comissió Informativa d’Ensenyament

Data: 
27/07/2023

Ordre del dia:

1.Constitució de la Comissió informativa i nomenament de la Presidència.
2.Licitació del servei de transport escolar curs 2023/2024: Adjudicació Lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 27 i 28, Declaració deserts Lots 16 i 24 i No adjudicació Lots 1, 21 i 23 (exp. núm. 161/2023).
3.Precs i preguntes.