sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
24/03/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 2 de març de 2021,
2. Modificació núm. 5 del cartipàs comarcal 2019-2023: creació de les Comissions de seguiment dels contractes de recollida de residus, com a òrgans complementaris.
3. Ratificació del Decret de Presidència núm. 136/2021 d’aprovació urgent de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)
i el Consell Comarcal del Segrià per a donar suport a la reactivació del comerç dels municipis afectats pel Covid-19aprovació conveni.
4. Aprovació inicial de les Bases reguladores de la 2a convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de
la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.
5. Aprovació de l’addenda al Conveni genèric de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp i Torres
de Segre, per a la 2a convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la Covid-19.
6. Assumptes d’urgència.
7. Informes de presidència.
8. Precs i preguntes.