Sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
03/11/2021

Ordre del dia:


1. Aprovació de modificació de pressupost núm. 11/2021 (exp. núm. 2082/2021)