sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
19/12/2022

Odre del dia:

1. Aprovació inicial del Pressupost del Consell Comarcal del Segrià i Bases d’execució per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3020/2022).
2. Aprovació Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal (exp. núm. 3701/2022).
3. Aprovació inicial Reglament dels Serveis d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal (exp. núm. 3426/2022).
4. Aprovació inicial modificació art. 7.2 ordenança fiscal número 2 Reguladora de la taxa per la prestació als municipis del Segrià del Servei d’Assistència de secretaria intervenció i assessorament (exp. núm. 2432/2022).
5. Aprovació del Conveni marc de col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per al desplegament el Servei Públic de Ciberseguretat (exp. núm. 3515/2022).