sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
24/03/2023

Ordre del dia:

1. Recurs de reposició interposat pel Col·legi d’enginyers tècnics industrials de CETILL contra les “Bases comunes mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre (exp. núm. 3435/2022).
2. Acord de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els seus serveis associats de manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2021.01) (exp. núm. 460/2023).
3. Declaració de compatibilitat per activitat privada A.C.M. (exp. núm. 530/2023).
4. Declaració de compatibilitat per activitat pública A.J.M. (exp. núm. 655/2023).
5. Modificació núm.1 de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3701/2022).
6. Modificació de pressupost núm. 2/2023 per crèdit extraordinari (exp. núm.208/2023).