sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2023.