Sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
24/03/2021

Ordre del dia:

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 23 de desembre de 2020.
2. Expedient de licitació del contracte de servei d’assistència domiciliària: Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
3. Aprovació del conveni genèric de col·laboració per al desenvolupament dels cursos d’alfabetització en el marc del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització. Any 2021.
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència.
6. Precs i preguntes.