sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
24/03/2021

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 23 de desembre de 2020
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport i ajuts de transport del període gener-març de 2021 del curs 2020/2021
3. Aprovació inicial de les bases per a la concessió d´ajuts individuals de menjador adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022.
4. Assumptes d´urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes