sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
29/03/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 5 de març de 2021.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Modificació núm. 5 del cartipàs comarcal 2019-2023: creació de les Comissions de seguiment dels contractes de recollida de residus, com a òrgans complementaris.
3. Ratificació del Decret de Presidència núm. 136/2021 d’aprovació urgent de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i el Consell Comarcal del Segrià per a donar suport a la reactivació del comerç dels municipis afectats pel Covid-19aprovació conveni.
4. Aprovació inicial de les Bases reguladores de la 2a convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.
5. Aprovació de l’addenda al Conveni genèric de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp i Torres de Segre, per a la 2a convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la Covid-19.
ÀREA D’ENSENYAMENT
6. Aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
7. Expedient de licitació del contracte de servei d’assistència domiciliària: Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
8. Aprovació del conveni genèric de col·laboració per al desenvolupament dels cursos d’alfabetització en el marc del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització. Any 2021.

Contra aquest decret de convocatòria es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.