sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
21/12/2022

Ordre del dia:

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
1. Aprovació inicial del Pressupost del Consell Comarcal del Segrià i Bases d’execució per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3020/2022).
2. Aprovació Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3701/2022).
3. Aprovació inicial Reglament dels Serveis d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal (exp. núm. 3426/2022).
4. Aprovació inicial modificació art. 7.2 ordenança fiscal número 2 Reguladora de la taxa per la prestació als municipis del Segrià del Servei d’Assistència de secretaria
intervenció i assessorament (exp. núm. 3432/2022).
5. Aprovació del Conveni marc de col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per al desplegament el Servei Públic de Ciberseguretat (exp. núm. 3515/2022).

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
6. Modificació del preu públic de Serveis Socials Bàsics per al 2023 i següents (exp.núm. 3717/2022).

ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7. Aprovació estructura de costos relativa a la prestació dels serveis associats per a un Contracte mixt de serveis i subministrament relatiu a la recollida i transport de residus
a 15 municipis del Segrià (exp. núm. 884/2022).

ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
8. Modificació de les Bases per a la concessió de Premi de Relats Curts del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 3718/2022).