sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
28/03/2023

Ordre del dia:

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
1. Recurs de reposició interposat pel Col·legi d’enginyers tècnics industrials de CETILL contra les “Bases comunes mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari corresponent al procés extraordinari d’estabilització i
consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre (exp. núm. 3435/2022).
2. Acord de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els seus serveis associats de manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2021.01) (exp. núm.460/2023).
3. Declaració de compatibilitat per activitat privada A.C.M. (exp. núm. 530/2023).
4. Declaració de compatibilitat per activitat pública A.J.M. (exp. núm. 655/2023).
5. Modificació núm.1 de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3701/2022).
6. Modificació de pressupost núm. 2/2023 per crèdit extraordinari (exp. núm.208/2023).

ÀREA D’ENSENYAMENT
7. Bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024 (exp. núm. 790/2023).
8. Acceptació de la delegació de competències previstes als acords de govern acord gov/128/2021, de 31 d'agost i l’acord gov/172/2022, de 30 d'agost, pel qual es modifica l'annex de l'acord gov/128/2021 en matèria d’educació (exp. núm. 3487/2022).

ÀREA DE JOVENTUT CULTURA I ESPORTS
9. Declaració de BCIL pintures murals de la cambra-dormitori de Casa Cornadó de Llardecans (exp. núm. 591/2021).
10. Declaració de BCIL part antiga del cementiri nou de Puigverd de Lleida (exp. núm. 3696/2022).
11. Declaració de BCIL “el Calvari” de Torre-Serona (exp. núm. 3637/2022).

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
12. Ratificar Decret de Presidència núm. 154/2023 del Conveni prestació de col·laboració amb els ajuntaments per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització, any 2023
(exp. núm. 564/2022).
13. Ratificar Decret de Presidència núm. 121/2023 del Conveni prestació del servei fix de cura puntual per a nens i nenes “temps per cures, + temps per tu”, any 2023 (exp. núm. 2630/2022).
14. Ratificar Decret de Presidència núm. 119/2023 de la Pròrroga 2023 del Conveni prestació del servei fix de cura puntual per a nens i nenes “temps per cures, + temps per tu” (exp. núm. 2630/2022).