sessió extraordinària del Ple organitzatiu del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
24/07/2023

Ordre del dia:
1. Aprovació del règim de sessions, horari i funcionament del Ple de la corporació.
2. Establiment del règim de funcionament i sessions de la Junta de Portaveus.
3. Donar compte del decret de presidència de nomenament de Vicepresidents.
4. Donar compte del decret de presidència de nomenament consellers i conselleres caps d’àrea i delegació d’atribucions.
5. Donar compte del decret de presidència de nomenament dels membres del Consell de Presidència, d’establiment del règim de sessions i horari del Consell de Presidència.
6. Creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent, règim de funcionament i coneixement dels membres adscrits.
7. Aprovació de règim de sessions i horaris del Consell de les Alcaldies.
8. Establiment del règim de retribucions i assistències dels membres electes del Consell Comarcal.
9. Aprovació del règim d’assignacions als grups polítics comarcals.
10. Nomenament dels membres que han de formar part dels ens dels quals forma part el Consell Comarcal.
11. Pròrroga del contracte del gerent del Consell Comarcal del Segrià.