Sessió extraordinària i urgent de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
20/05/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir dues (2) places de psicòlegs (exp. núm. 1159).
2. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir tres (3) places de treballador/a social (exp. núm. 1162).
3. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir sis (6) places d’educador/a social (exp. núm. 1163)