Sessió extraordinària i urgent de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
20/05/2021

Ordre del dia: 


1. Proposta d’adjudicació licitació del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili a la comarca del Segrià (exp. núm. 556/2021).