sessió extraordinària i urgent del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
24/05/2021

Ordre del dia:

1. Pronunciament del Ple sobre la urgència

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir dues (2) places de psicòlegs (exp. núm. 1159).
3. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir tres (3) places de treballador/a social (exp. núm. 1162).
4. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir sis (6) places d’educador/a social (exp. núm. 1163).

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
5. Proposta d’adjudicació licitació del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili a la comarca del Segrià (exp. núm. 556/2021).
Contra aquest decret de convocatòria es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.