Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
31/07/2020

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 30 de juny de 2020
2. Acord definitiu d´imposició de sanció per infracció greu : servei menjador escolar, Alessa Catering SAU
3. Acord definitiu d´imposisció de sanció per infracció lleu: servei de menjador escolar, Alessa Catering SAU
4. Acord de pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments d´encàrrec de gestió dels servei escolar de menjador del centre
5. Acord de pròrroga dels contractes de transport escolar : lot 14 i lot 28
6. Assumptes d´urgència
7. Informes de presidencia
8. Precs i preguntes