Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
31/07/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Acord d’interpretació del contracte de recollida sistema porta a porta: acceptació de la campanya de comunicació i sensibilització adreçada a la ciutadania i a les activitats comercials.
3. Aprovació inicial de la desafectació dels contenidors de recollida selectiva de residus de l’antic contracte.
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència.
6. Precs i preguntes